Uskin sukuseuran säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Uskin sukuseura ry, kotipaikka on Turun kaupunki ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Uskin sukujen vaiheita ja historiaa, vaalia niiden perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan

  • järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia,
  • suorittaa ja tukee suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustoimintaa,
  • kerää ja arkistoi sukuja koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa,
  • harjoittaa seuran tarkoituksen toteuttamista edistävää julkaisutoimintaa,
  • toteuttaa yhteistyötä sukututkimus-, kotiseutu-, kaupunki- ja kyläyhdistysten sekä muiden tarpeellisten paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten yhteistyötahojen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja
lahjo­itettua omaisuutta sekä avustuksia, perustaa sukututkimus- ja muita
rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

Seura ei harjoita elinkeinotoimintaa eikä sen tarkoituksena ole taloudellisen hyödyn tai voiton tuottaminen jäsenilleen.

3 § Jäsenet

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on Uski-sukuihin kuuluva tai tämän puoliso. Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä sukuseuraan nuorisojäseninä, joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa, vaikka ei kuuluisi Uski-sukuihin.

Varsinaiset jäsenet, nuorisojäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran sukukokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenen liittyminen, eroaminen ja erottaminen

Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen sukuseurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamattaviimeksi kuluneelta kalenterivuodelta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut sitä tai ei enää täytä laissa taikka sukuseuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Jäsenmaksu

Sukuseuran varsinaisen jäsenen ja kannatusjäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vuosittain vahvistama jäsenmaksu. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

Nuorisojäsenet ja kunniajäsenet ovat vapaita jäsenmaksusta.

6 § Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa. Hallitukseen kuuluu 6-9 jäsentä.Jäseniä valittaessa otetaan huomioon eri Uski-sukujen edustus. Hallituksen toimikausi on varsinaisten sukukokousten välinen aika.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Jos jäseniä on kuusi, heistä on vuosittain erovuorossa kaksi. Jos jäseniä on enemmän, erovuorossa on kahtena ensimmäisenä vuonna kolme ja kolmantena vuonna loput. Kahden ensimmäisen vuoden aikana erovuoroiset määrätään arvalla. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt. Hallitus voi perustaa tarpeellisia toimikuntia tai neuvoa-antavia elimiä.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun sukuseuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi muuta jäsentä, jos hallituksen jäsenmäärä on kuusi, tai vähintään neljä muuta jäsentä, jos jäsenmäärä on kuutta suurempi, on saapuvilla. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

Seuran hallitus pitää sukuseuran jäsenluetteloa.

7 § Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Sukuseuran tilikausi päättyy vuosittain 31.12. Toiminnantarkastajan toimikausi on varsinaisten sukukokousten välinen aika.

Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen varsinaista
sukukokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle
viimeistään kaksi viikkoa ennen sukukokousta.

9 § Sukuseuran kokoukset

Sukuseuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai sukukokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Seuran vuosikokouksena on varsinainen sukukokous, joka pidetään joka vuosi hallituksen määräämässä paikassa ja määräämänä päivänä huhti-syyskuun aikana. Ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Seuran sukukokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Sukukokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Sukuseuran kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava sukuseuran kokoukset koolle viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, kokouspaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11 § Varsinainen sukukokous

Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi toimikaudeksi.
8. Vahvistetaan hallitukseen valittavien jäsenten määrä.
9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö seuraavaksi toimikaudeksi.
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat..

Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukukokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista koskevan asian esillä olosta.

Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä sukuseuran kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

Sukuseuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään seuran varat sen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Arkisto luovutetaan Kansallisarkistolle tai Mikkelin maakunta-arkistolle tai muutoin tukemaan suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustyötä.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

13 § Yhdistyslain noudattaminen

Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia määräyksiä.